Vedtekter

Vedtekter

Pensjon for alles vedtekter ble vedtatt på stiftelsesmøtet 18. mars 2019 og ble sist revidert på årsmøtet 21. september 2020


Navnet er «Pensjon for alle»

 1. Formålet til «Pensjon for alle» er:
  1. Langsiktig kamp for en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon. Alle skal sikres en pensjon å leve av, også de som må gi seg tidlig i arbeidslivet. Uføres trygder og pensjoner må sikres. Disse målene kan bare sikres gjennom velferdsstaten og kollektive ordninger.
  2. Skolering om pensjonssystemet. Kunnskap om pensjonssystemet er avgjørende for å vinne kampen om en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon. 
 1. Pensjon for alle er et samarbeidsnettverk av ulike enheter i fagbevegelsen. Klubber, foreninger, forbund, LOs lokalorganisasjoner og andre sammenslutninger i fagbevegelsen kan tilslutte seg nettverket, men binder ikke andre deler av egen organisasjon til å delta i nettverket.
 2. Tilslutning forplikter til en minimumskontingent på 500 kroner årlig.
 3. Organisasjonen baserer økonomi på støtte og bevilgninger.
 4. Årsmøte
  1. «Pensjon for alle» sitt høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet skal behandle:
   1. Årsberetning
   2. Valg av styre, inkludert valg av leder, økonomiansvarlig og revisor
   3. Regnskap
  2. Endring av vedtektene gjøres med 2/3 flertall. Forslag til endring av vedtektene må sendes til styre 6 uker før årsmøtet og sendes ut til medlemsorganisasjonene senest 4 uker før årsmøtet
  3. Hver tilsluttet organisasjon får én (1) representant med stemmerett på årsmøtet
 5. Styret:
  1. Velges av årsmøte
  2. Styret skal ha medlemmer fra både privat og offentlig sektor.
  3. Styret består av minimum 5 personer inkludert leder
  4. Styret rapporterer til årsmøtet
  5. Styret nedsetter et arbeidsutvalg
  6. Styret fastsetter hvem som har fullmakt til å disponere konto og inngå avtaler på vegne av organisasjonen (prokura)
  7. Styret nedsetter valgkomité
  8. Styret kan nedsette arbeidsgrupper.

Relevante lenker


Vedtekter

Pensjon for alles vedtekter (pdf-format)