Pensjonsutvalget for alle

Pensjonsutvalget for alle

Hva er pensjonsutvalget for alle

Pensjon for alle oppnevner et eget utvalg som et alternativ til det regjeringsoppnevnte pensjonsutvalget.  Utgangspunkt for arbeidet er plattformen til Pensjon for alle, der det blant annet står:


«Pensjon for alle er stiftet for å delta i en langsiktig kamp for en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon. Alle skal sikres en pensjon å leve av, også de som må gi seg tidlig arbeidslivet. Uføres trygder og pensjoner må sikres. Disse målene kan bare sikres gjennom velferdsstaten og kollektive ordninger».


Arbeidet skal være ferdig innen 1. mars 2022


Styret i Pensjon for alle vil også invitere enkeltpersoner til å bidra gjennom en ressursgruppe. Ressursgruppa skal være en støtte for utvalget gjennom å bidra med sine kunnskaper og erfaringer på utvalgte områder.

Utvalgets mandat

Utvalget skal:

  • Lage en alternativ rapport til det regjeringsoppnevnte utvalget.
  • Bidra til å legge premisser for diskusjonen rundt både det regjeringsoppnevnte utvalgets arbeid og sluttrapport.
  • Stille spørsmål ved grunnlaget for pensjonsreformen og bidra til produksjon av statistikk som gir oss best mulig kunnskap om hvordan pensjonsreformen virker økonomisk, med spesiell vekt på sosial rettferdighet knyttet til kjønn, klasse, helse og folk med kort botid i Norge.
  • Organisere ulike typer møter og bruke andre metoder for å få innspill og holde kontakt med ressursgruppa.
  • Bidra til å presentere eget arbeid på konferanser og møter i regi av Pensjon for alle

Utvalgets medlemmer

GUDRUN HØVERSTAD (LEDER)

Leder av NTL NVE, jobber som bibliotekar. Tidligere jobbet 20 år som industriarbeider og telemontør. Gudrun er medlem av landsstyret i NTL og styremedlem i Pensjon for alle. Gudrun var aktiv i Forsvar offentlig pensjon fra 2008 til Pensjon for alle ble opprettet i 2019.


JORUNN FOLKVORD

Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Oslo med permisjon fra stilling som lærer i grunnskolen. Sitter i styret i Pensjon for alle.


JOHN THOMAS SUHR

Leder av Oslo/Akershus Handel og kontor og medlem av forbundsstyret i Handel og kontor (HK). Har permisjon fra  arbeidet som vaktmester og tidligere tillitsvalgt i Norli, 


EBBA WERGELAND

Arbeidsmedisiner, tidligere overlege i Arbeidstilsynet. Erfaring fra bedriftshelsetjeneste og bedriftsintern attføring. Forsket på sammenhenger mellom arbeidsforhold og ansattes helse, uførhetsrisiko og trygdebehov.


EYSTEIN GARBERG

Leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag. Utdannet telekommunikasjonsmontør, jobbet tidligere i Bravid. Medlem av forbundsstyret til EL og IT og styremedlem i Byggebransjens Uropatrulje. Eystein sitter i styret i Pensjon for alle og har gitt ut pamfletten «Rettferdig pensjon på 1-2-3» på Manifest Forlag i 2017.


ARNE LARSEN

Ansatt som bøkker (tønnemaker) siden 1986 i Arcus Norway AS, tidligere Vinmonopolet. Tillitsvalgt i NNN Oslo og Akershus. Sitter i landsstyremedlem i NNN. Er engasjert i pensjonsspørsmål og lokal styringsgruppe for pensjon i bedriften


ÅSNE SKJELBRED REFSDAL

Åsne er nestleder i NTL Sentralforvaltningen med frikjøp fra jobben sin i Landbruksdirektoratet. Hun er medlem i landsstyret til NTL. Åsne er leder i Pensjon for alle.


STEIN STUGU

Stein har jobbet som bryggeriarbeider i 30 år, men er nå pensjonist. Han er tidligere konserntillitsvalgt i Orkla i 10 år og har jobbet som rådgiver i De Facto i 15 år. Stein har lang erfaring som pensjonsrådgiver for klubber og foreninger, både i offentlig og privat sektor.


JAN MØNNESLAND

Samfunnsøkonom, nå pensjonist. Jan har tidligere jobbet i Statistisk Sentralbyrå, Finansdepartementet, Norsk institutt for by- og regionforskning og Utdanningsforbundet. Jan er leder av pensjonsutvalget i Landsforeningen for offentlige pensjonister (LOP).


KAI NILSEN

Barneskolelærer med tillitsverv i Utdanningsforbundet Trøndelag. Har arbeidet med pensjonssaker og de politiske sidene ved pensjon siden kampen om offentlig tjenestepensjon i 2018. Sitter også i arbeidsutvalget og styret i Pensjon for alle.


ERIK J. JØRGENSEN

Erik sitter i styret i Pensjon for alle. Han har bakgrunn fra barnehage og har sittet fire år som fagforeningsleder i Fagforbundet Tromsø. Han er for tiden ansatt i Pensjon for alle som organisasjonsarbeider.