Plattform og vedtekter

PLATTFORM


Pensjon for alle vil jobbe for:


 • å sikre at pensjonssystemet er utjevnende og omfordelende. Alle skal ha trygghet, uavhengig av lønn, kjønn, yrke og alder.
 • å få på plass folketrygd, ny AFP og tjenestepensjoner uten levealdersjustering
 • at alle skal få 66 % av lønn i pensjon, også for dagens unge og de som må gi seg tidlig i arbeidslivet.
 • å gjeninnføre besteårsregelen

 

 • å sikre en god tidligpensjonsordning for de som trenger det
 • å ta kampen for at uføre får alderspensjon uten levealdersjustering og med opptjening fram til de fyller 67 år
 • å sikre særaldersgrense for de som trenger det
 • bedre vilkår for alle som går av før 67 år. Utvidelse av ordningene med «slitertillegg» og betinget tjenestepensjon – uten at noen skal få redusert AFP


 • at underreguleringen av pensjoner avvikles. At pensjonistenes organisasjoner får tilbake forhandlingsretten i trygdeoppgjøret
 • at pensjonsopptjening fra første krone og første time i lovfestet obligatorisk tjenestepensjon innføres.
 • at uføre ikke får dårligere pensjoner som følge av endringer i lovgivningen som regulerer pensjonene

VEDTEKTER


Vedtatt på årmøte 21. september 2020


 1. Navnet er «Pensjon for alle»
 2. Formålet til «Pensjon for alle» er:
  • Langsiktig kamp for en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon. Alle skal sikres en pensjon å leve av, også de som må gi seg tidlig i arbeidslivet. Uføres trygder og pensjoner må sikres. Disse målene kan bare sikres gjennom velferdsstaten og kollektive ordninger.
  • Skolering om pensjonssystemet. Kunnskap om pensjonssystemet er avgjørende for å vinne kampen om en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon.
 1. Pensjon for alle er et samarbeidsnettverk av ulike enheter i fagbevegelsen. Klubber, foreninger, forbund, LOs lokalorganisasjoner og andre sammenslutninger i fagbevegelsen kan tilslutte seg nettverket, men binder ikke andre deler av egen organisasjon til å delta i nettverket.

 2. Tilslutning forplikter til en minimumskontingent på 500 kroner årlig.
 3.  Organisasjonen baserer økonomi på støtte og bevilgninger.
 4. Årsmøte:
  1. «Pensjon for alle» sitt høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet skal behandle:
   • Årsberetning
   • Valg av styre, inkludert valg av leder, økonomiansvarlig og revisor
   • Regnskap
  2. Endring av vedtektene gjøres med 2/3 flertall. Forslag til endring av vedtektene må sendes til styre 6 uker før årsmøtet og sendes ut til medlemsorganisasjonene senest 4 uker før årsmøtet.
  3. Hver tilsluttet organisasjon får én (1) representant med stemmerett på årsmøtet
 5. Styret:
  1. Velges av årsmøte
  2. Styret skal ha medlemmer fra både privat og offentlig sektor.
  3. Styret består av minimum 5 personer inkludert leder
  4. Styret rapporterer til årsmøtet
  5. Styret nedsetter et arbeidsutvalg
  6. Styret fastsetter hvem som har fullmakt til å disponere konto og inngå avtaler på vegne av organisasjonen (prokura)
  7. Styret nedsetter valgkomité

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler.

Godta