Plattform

Plattform

Plattform for pensjon for alle ble vedtatt på stiftelsesmøtet 18. mars 2019


Pensjon for alle vil jobbe for:


 • å sikre at pensjonssystemet er utjevnende og omfordelende. Alle skal ha trygghet, uavhengig av lønn, kjønn, yrke og alder.

 • å få på plass folketrygd, ny AFP og tjenestepensjoner uten levealdersjustering

 • at alle skal få 66 % av lønn i pensjon, også for dagens unge og de som må gi seg tidlig i arbeidslivet.

 • å gjeninnføre besteårsregelen

 • å sikre en god tidligpensjonsordning for de som trenger det

 • å ta kampen for at uføre får alderspensjon uten levealdersjustering og med

  opptjening fram til de fyller 67 år

 • å sikre særaldersgrense for de som trenger det

 • bedre vilkår for alle som går av før 67 år. Utvidelse av ordningene med «slitertillegg»

  og betinget tjenestepensjon uten at noen skal få redusert AFP

 • at underreguleringen av pensjoner avvikles. At pensjonistenes organisasjoner får tilbake forhandlingsretten i trygdeoppgjøret

 • At pensjonsopptjening fra første krone og første time i lovfestet obligatorisk tjenestepensjon innføres.

 • at uføre ikke får dårligere pensjoner som følge av endringer i lovgivningen som regulerer pensjonene

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268